تموم شد :: پانیذ


تموم شد

درخواست حذف این مطلب
سلام رابطه من و م رسما تموم شد. دیروز یه عالمه مطلب براش نوشتن ج نداد. چند بار بهش زنگ زدم ج نداد. براش خداحاخدا نوشتن و ج نداد. الان دوباره زنگ زدم و ج نداد. چرا مثل آدم خوب و عاقل و بالغ خداحاخدا نکرد ؟ این سوال همیشه توی ذهنم باقی میمونه.